Ładowanie

ZARZĄD

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

„5. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
a) wybieranie osoby prowadzącej obrady Walnego Zebrania oraz osoby prowadzącej protokół tych obrad
b) uchwalanie kierunków rozwoju i działalności Stowarzyszenia
c) rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności finansowych Zarządu i udzielaniu im absolutorium oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub Zarządu w tych sprawach
d) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji i występowania w nich
e) przyjmowanie uchwał w sprawie wyboru i odwoływania członków Zarządu oraz ich wybór w liczbie 3 osób oraz uzupełnienia składu w trakcie kadencji.
f) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru i odwoływania członków Komisji Rewizyjnej oraz ich wybór w liczbie 3 osób oraz uzupełnienia składu w trakcie kadencji.
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej
h) ustalanie wysokości składki członkowskiej
i) ustalenie wynagrodzenia zatrudnionych pracowników
j) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania według odpowiednich ustaw i statutu

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PREZES    Eryk Pasternak
SEKRETARZ    Adam Kosecki
SKARBNIK    Wojciech Kica
CZŁONEK ZARZĄDU    Adam Spiliszewski
CZŁONEK ZARZĄDU    Bartłomiej Berg
 

§19
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia oraz reprezentuje go na zewnątrz zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami statutu.
§20
1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Zarząd ustanawia regulamin swego działania, w którym dokonuje podziału zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu.
3. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi. działającemu wspólnie z Sekretarzem, bądź Prezesowi działającemu wspólnie ze Skarbnikiem.
4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. Członkowie zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§21
Do właściwości Zarządu należy dokonywanie czynności prawnych ( w tym podejmowanie uchwał)
we wszystkich sprawach, które według ustawy lub statutu nie należą do właściwości Walnego Zebrania, a szczególnie:
1. Zawiadamianie Sądu Rejestrowego w ustawowym terminie od chwili wyboru Zarządu o zmianach w jego składzie, miejscu zamieszkania członków Zarządu oraz adresie siedziby władz.
2. Prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia dla realizacji celów statutowych oraz dokonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych.
3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia.
4. Zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia.
5. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu.
6. Udzielanie pełnomocnictw.
7. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i gospodarczymi, terenowymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego.
8. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
9. Przyjmowanie i skreślanie nowych członków Stowarzyszenia.
10. Uchwały Zarządu są ważne, gdy głosuje 2/3 stanu członków (nie mniej niż dwóch).

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI    Mikołaj Kozłowski
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI    Marcel Drożdż
SEKRETARZ KOMISJI    Krzysztof Krajewski
 

§22
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest władzą nadzorującą całokształt działalności Stowarzyszenia z wyjątkiem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
3. Komisja działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu działania.
4. Do wyłącznej właściwości Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
a) badanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych, podejmowanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu uchwał o ich rzetelności i prawidłowości
b) prowadzenie nadzoru nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów i członków Stowarzyszenia
c) rozpatrywanie skarg na działalność Stowarzyszenia
d) zawieszanie w obowiązkach członków Zarządu, których działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, lub postanowieniami statutu oraz podejmowanie innych związanych z tym czynności
e) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do wyłącznej właściwości Komisji Rewizyjnej według odpowiednich ustaw i statut
5. W celu wykonywania swoich zadań Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu wszelkich sprawozdań, wyjaśnień i wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w jego posiedzeniach.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy głosuje 2/3 stanu członków (nie mniej niż dwóch).