Ładowanie

STATUT

INOWROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH

STATUT

(tekst jednolity)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych – dalej zwane Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o dowolnej ilości członków (osób prawnych i fizycznych).

2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r.- Prawo o Stowarzyszeniach wraz z późniejszymi zmianami, a także niniejszego statutu, z tego tytułu w oparciu o art. 8 w/w ustawy podlega rejestrowi w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

3. Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i zagranica. Siedzibą Stowarzyszenia jest Inowrocław.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie zadań publicznych na rzecz ogółu szeroko rozumianej społeczności w tym społeczności lokalnych miast i wsi Polski.

5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

7. Czas istnienia i działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

8. Stowarzyszenie posiada swój znak graficzny (logo – określone w zał. 1 do statutu, który stanowi nieodłączny element niniejszego statutu) i używać go będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§2

1. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze społeczno-kulturalnym.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel:

– propagowanie i rozwój modelarstwa redukcyjnego.

– szerzenie wiedzy historycznej i modelarskiej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, również wiedzy dotyczącej państwa Polskiego.

– wspieranie poszukiwań oraz restauracja zabytków techniki i wojskowości.

– promocją Polski na wystawach i konkursach modelarskich w kraju i za granicą,

§3

1. Dla osiągnięcia określonych w §2 celów Stowarzyszenie podejmować będzie następujące działania:

a. Wspieranie członków Stowarzyszenia w działaniach propagujących cele oraz dorobek Stowarzyszenia.

b. Współpraca ze międzynarodowymi strukturami modelarskimi celem promocji polskiego modelarstwa poza granicami Polski.

c. Pomoc merytoryczna w organizowaniu nowych modelarni przy szkołach oraz przy wszelkich innych instytucjach, związkach i organizacjach działających na terenie państwa Polskiego.

d. Organizowanie we współpracy ze wszystkimi podmiotami wystaw i innych inicjatyw modelarskich w placówkach szkolnych każdego szczebla, muzeach i samorządowych placówkach kulturalnych.

e. Systematyczne informowanie wszystkich członków o imprezach i konkursach modelarskich na terenie Polski i za granicą za pomocą strony internetowej.

f. Promocji Polski poprzez organizację cyklicznie odbywających się imprez modelarskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym, bądź poprzez uczestnictwo w takich inicjatywach.

g. Prowadzenie konsultacji dla wszystkich osób i organizacji wykonujących modele, prowadzących lub organizujących modelarnie.

h. Prowadzenie szkoleń instruktorskich i sędziowskich dla modelarzy zaawansowanych we współpracy z Aeroklubem Polskim, Ligą Obrony Kraju, Krajowym Kolegium Sędziowskim (Sędziów modelarstwa), NAVIGA.

i. Prowadzenie prelekcji i wykładów, dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak również dla dorosłych w oparciu o modele członków Stowarzyszenia jak i eksponaty muzealne.

j. Uczestnictwo oraz prezentacja dorobku modelarskiego w wystawach konkursach modelarskich na terenie Polski jak i zagranicy.

2. Działalność określona w pkt. 1 jest to wyłączna działalność Stowarzyszenia, dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności i prowadzona jest nieodpłatnie

Rozdział III

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§4

Stowarzyszenie składa się z członków:

1. Młodzików

2. Juniorów

3. Zwyczajnych

4. Wspierających

5. Honorowych.

§4a

Członkiem Młodzikiem  może być osoba która:

1. Jest obywatelem polskim i nie ukończyła 13 roku życia, mieszkająca na stałe w kraju lub za granicą, uprawiająca modelarstwo lub będąca nim zainteresowana, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej  w urzeczywistnianie  celów Stowarzyszenia.

2. Nie jest obywatelem polskim i nie ukończyła 13 roku życia, mieszkająca na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  lub poza jej granicami, uprawiająca modelarstwo lub będąca nim zainteresowana, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej  w urzeczywistnianie  celów Stowarzyszenia.

3. W jej imieniu złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia  rodzice lub opiekunowie prawni , którzy zaakceptują jego Statut.

4. Młodzik ISMR nie posiada czynnego i biernego  prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§5

Członkiem Juniorem  może być osoba która:

 1. Jest obywatelem polskim i ukończyła 13 rok życia a nie ukończyła  18 roku życia , mieszkająca na stałe w kraju lub za granicą, uprawiająca modelarstwo lub będąca nim zainteresowana, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej  w urzeczywistnianie  celów Stowarzyszenia.

2. Nie jest obywatelem polskim i ukończyła 13 rok życia a nie ukończyła  18 roku życia, mieszkająca na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  lub poza jej granicami, uprawiająca modelarstwo lub będąca nim zainteresowana, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej  w urzeczywistnianie  celów Stowarzyszenia.

3. W jej imieniu złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia  rodzice lub opiekunowie prawni , którzy zaakceptują jego Statut.

4. Junior  ISMR nie posiada czynnego i biernego  prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§6

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która:

1. Jest obywatelem polskim, przebywającym bądź zamieszkującym na stałe w kraju lub za granicą, uprawiająca modelarstwo lub jest nim zainteresowana, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia;

2. Nie jest obywatelem polskim, przebywającym bądź zamieszkującym na stałe w kraju lub za granicą, uprawiająca modelarstwo lub jest nim zainteresowana, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia.

3. Złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zaakceptuje jego statut.

4. Ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§7

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać:

1. Osoba prawna lub osoba fizyczna zgłaszająca poprzez deklarację gotowość współpracy ze Stowarzyszeniem w realizacji jego celów i deklarująca stałą składkę finansową.

2. Instytucja i Organizacja bezpośrednio organizująca i finansująca modelarnie, której uczestnicy uprawiają dowolny rodzaj modelarstwa uznanego poprzez organizacje takie jak IPMS Polska, Aeroklub Polski, NAVIGA, Liga Obrony Kraju, Krajowe Kolegium Sędziowskie itp.

3. Gminy, Miasta oraz Powiaty mogą być wyłącznie członkami wspierającymi, lecz mogą zastrzec, by ich składka finansowa wykorzystana została na terenie konkretnej gminy lub miasta oraz modelarni działających na określonym terenie.

§8

Członkiem Honorowym może zostać:

1. Każda osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa czy siedziby, szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub modelarstwa redukcyjnego.

2. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

§9

1.  O przyjęciu lub skreśleniu młodzika, juniora, członka zwyczajnego i wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

§10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

3. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniania ich działalności.

4. Korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez jego władze.

5. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§11

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:

1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

2. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniania ich działalności.

3. Korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez jego władze.

4. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§12

Członkowie są zobowiązani:

1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia i jego majątek.

3. Przestrzegać i wykonywać postanowienia statutu oraz uchwał podjętych przez władze Stowarzyszenia.

4. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz popierać jego zamierzenia.

5. Regularnie opłacać składki w wysokości i terminach ustalonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, bądź w przypadku członka wspierającego w wysokości i terminach deklarowanych (obowiązek opłacania składek nie dotyczy członka honorowego).

6. Członkowie – juniorzy opłacają składki na zasadach ogólnych, jednak w wysokości 50% kwoty ustalonej przez Walne Zgromadzenie jako kwota składki członkowskiej.

7.  Członkowie – młodzicy  są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.”

§13

Członkostwo wygasa przez:

1. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie.

2. Skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres powyżej 12 miesięcy.

3. Wykluczenie prawomocną uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

a) od powyższej uchwały przysługuje odwołanie zgodnie z §9.

4. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na środek karny utraty praw publicznych.

5. Likwidację Stowarzyszenia.

6. Zgon członka Stowarzyszenia.

§14

Pracownicy stowarzyszenia:

1. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na rzecz działalności Stowarzyszenia.

2. Zatrudniony pracownik Stowarzyszenia nie może być jego członkiem.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§15

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia składa się z wszystkich członków Stowarzyszenia, z tym, że członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

2. Zarząd.

Zarząd składa się z 5 członków (Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, oraz dwóch Członków Zarządu). Skład Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna.

Komisja Rewizyjna składa się z członków (Przewodniczącego, jego Zastępcy i członka zwyczajnego). Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4. Wszyscy członkowie władz Stowarzyszenia pełnią czynności całkowicie społecznie i bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, za wynagrodzeniem ustalonym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów lub uchwałą zarządu.

§16

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 (dwa) lata.

§17

1. Wybory, odwołania i zawieszenia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

2. Członek Zarządu lub członek Komisji Rewizyjnej może zostać zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w istotny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

3. Zawieszenia lub odwołania dokonuje w formie uchwały Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres 3 – 6 miesięcy, w zależności od ustaleń Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zgodnych z § 17 niniejszego statutu.

§18

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zbiera się nie rzadziej niż raz w roku dla przyjęcia sprawozdania władz Stowarzyszenia i ich wyboru po upływie kadencji.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia musi być zwołane na pisemne żądanie poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub nie mniej niż ½ liczby członków zwyczajnych w nieprzekraczalnym terminie 1-go miesiąca od daty zgłoszenia żądania.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarząd zawiadamia ich uczestników pocztą elektroniczną lub pisemnie nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie 50% członków zwyczajnych, a w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków, podanym w zawiadomieniu – bez względu na liczbę obecnych członków.

5. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

a) wybieranie osoby prowadzącej obrady Walnego Zebrania oraz osoby prowadzącej protokół tych obrad

b) uchwalanie kierunków rozwoju i działalności Stowarzyszenia

c) rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności finansowych Zarządu i udzielaniu im absolutorium oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub Zarządu w tych sprawach

d) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji i występowania w nich

e) przyjmowanie uchwał w sprawie wyboru i odwoływania członków Zarządu oraz ich wybór w liczbie 3 osób oraz uzupełnienia składu w trakcie kadencji.

f) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru i odwoływania członków Komisji Rewizyjnej oraz ich wybór w liczbie 3 osób oraz uzupełnienia składu w trakcie kadencji.

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej

h) ustalanie wysokości składki członkowskiej

i) ustalenie wynagrodzenia zatrudnionych pracowników

j) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania według odpowiednich ustaw i statutu

6. Uchwała jest ważna zwykłą większością głosów.

§19

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia oraz reprezentuje go na zewnątrz zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami statutu.

§20

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2. Zarząd ustanawia regulamin swego działania, w którym dokonuje podziału zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu.

3. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi. działającemu wspólnie z Sekretarzem, bądź Prezesowi działającemu wspólnie ze Skarbnikiem.

4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§21

Do właściwości Zarządu należy dokonywanie czynności prawnych ( w tym podejmowanie uchwał) we wszystkich sprawach, które według ustawy lub statutu nie należą do właściwości Walnego Zebrania, a szczególnie:

1. Zawiadamianie Sądu Rejestrowego w ustawowym terminie od chwili wyboru Zarządu o zmianach w jego składzie, miejscu zamieszkania członków Zarządu oraz adresie siedziby władz.

2. Prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia dla realizacji celów statutowych oraz dokonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych.

3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia.

4. Zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia.

5. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu.

6. Udzielanie pełnomocnictw.

7. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i gospodarczymi, terenowymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego.

8. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

9. Przyjmowanie i skreślanie nowych członków Stowarzyszenia.

10. Uchwały Zarządu są ważne, gdy głosuje 2/3 stanu członków (nie mniej niż dwóch).

§22

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest władzą nadzorującą całokształt działalności Stowarzyszenia z wyjątkiem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.

3. Komisja działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu działania.

4. Do wyłącznej właściwości Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

a) badanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych, podejmowanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu uchwał o ich rzetelności i prawidłowości

b) prowadzenie nadzoru nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów i członków Stowarzyszenia

c) rozpatrywanie skarg na działalność Stowarzyszenia

d) zawieszanie w obowiązkach członków Zarządu, których działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, lub postanowieniami statutu oraz podejmowanie innych związanych z tym czynności

e) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do wyłącznej właściwości Komisji Rewizyjnej według odpowiednich ustaw i statut

5. W celu wykonywania swoich zadań Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu wszelkich sprawozdań, wyjaśnień i wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w jego posiedzeniach.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy głosuje 2/3 stanu członków (nie mniej niż dwóch).

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§23

Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości, nieruchomości i funduszy pochodzących z:

1. Składek członkowskich w wysokości określonej corocznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Dotacji budżetowych na zadania zlecone.

3. Zapisów i spadków.

4. Darowizn i subwencji.

5. Dochodów ze sprzedaży majątku.

§24

Stowarzyszenie nie może:

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywać majątku na rzecz członków stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywać majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

Rozdział VI

REPREZENTACJA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25

1. Oświadczenie woli za Stowarzyszenie, w tym dotyczące zobowiązań majątkowych składa dwóch członków Zarządu, w ten sposób, że pod nazwą Stowarzyszenia osoby uprawnione do tego składają swoje podpisy. Wszystkie jednak decyzje i oświadczenia woli muszą być zgodne z wolą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i poparte podjętą uchwałą na zasadach określonych w § 17 niniejszego statutu.

2. Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia są Prezes, Sekretarz i Skarbnik.

3. Zarząd, w co najmniej dwuosobowym składzie przy udziale Prezesa lub Sekretarza może upoważnić do oświadczenia woli inną dowolną osobę – pełnomocnika.

§26

Nie można być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia.

§27

1. Wszelkie środki finansowe Stowarzyszenie gromadzi na swoim rachunku bankowym.

2. Regulamin korzystania z konta bankowego oraz zasady gospodarki finansowej opracowane przez Zarząd wspólnie z Komisją Rewizyjną zatwierdza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia są one integralną częścią niniejszego statutu.

§28

1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku  może nastąpić tylko Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podjętą większością co najmniej 2/3 głosów w obecności  minimum 50 % uprawnionych.

2. Zastosowanie mają przepisy § 18 ust.4 niniejszego Statutu

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.