Ładowanie

Galeria – Jarek Smółka

Modele lotnicze ale i inne
1:72 1:48

ISMR 2015.05.09

[P] 1:72 Nakajima Ki 84 Hayate
[P] 1:48 Kawasaki Ki-45 Toryu
[P] 1:72 Avia S – 199
[P] 1:48 Blohm & Voss BV 141